Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsplicht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
     1.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
     2.  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een                     overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
     3.  Dag: kalenderdag.
     4.  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of                       diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
     5.  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of de ondernemer in de staat stelt om                       informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en           ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
     6.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af t zijn van de                         overeenkomst op afstand.
     7.  Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een                 consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
     8.  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten           aanbiedt.
     9.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer                       georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en  met het sluiten               van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie           op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Glasstaaf.nl
E. Burgemeester-Lammers
Antillenstraat 15
7009 GK Doetinchem
T. 0613826246
E. info@glasstaaf.nl
KvK-nummer 09188632
Btw-identificatienummer 101327237-B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op de elke tot stand      gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument.
2.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan        de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst          op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te        zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en              voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs                elektronische weg aan de consument te beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de            consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit      redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand kan worden gesloten, worden                aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en          dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden          toegezonden. 
4.  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden          van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van de overeenkomstige toepassing en kan de consument          zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die          voor hem het meest gunstig is.
5.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk          nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand        en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de        strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6.  Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zij geregeld, dienen te worden beoordeeld "naar de geest"      van deze algemene voorwaarden.
7.  Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen        uitgelegd te worden "naar de geest"  van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
1.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit                    nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.  Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of                    diensten.  de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de            consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een                      waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of            kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.  Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot            schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5.  Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.                      Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren          van de producten.
6.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen        zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
     0  de prijs inclusief belastingen.
     0  de eventuele kosten van verzending
     0  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
     0  het al da niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
     0  de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
     0  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs                garandeert.
     0  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek          voor communicatie o afstand worden berekend op een ander grondslag dan het reguliere basistarief voor          het gebruikte communicatiemiddel.
     0  of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de                  consument te raadplegen is.
     0  de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van              de overeenkomst verstrekt gegevens kan contoleren en indien gewenst herstellen.
     0  de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands , de overeenkomst kan worden gesloten.
     0  de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze          gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.
     0  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van                   aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer                   onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst       van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en                     organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een       veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende       veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen de wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn             betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een               verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek       goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of       aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op             zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een           duurzame gegevensdrager, meesturen:
    a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan,
    b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan             maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
    c. de informatie over garanties en bestaande  service na aankoop.
    d. de in artikel 4  lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al     aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst.
    e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een dur heeft van meer dan         één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid     van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van de producten.
1.  Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van                redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het            product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend          gemaakte vertegenwoordiger. 
2.  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het          product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij        het product wenst te behouden. Indien hij  van zijn herroepingsrecht gebruik maak, zal hij het product met        alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de        ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.  Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14              dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de consument kenbaar      heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14              dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,          bijvoorbeeld door middel van een bewijs verzending.
4.  Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te          willen maken van zijn herroepingsrecht rep. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de      koop een feit.
Bij levering van diensten:
5.  Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen      te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6.  Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer      bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering te zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping.
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van                     terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch           uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds         terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.     Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de               consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument               aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer           door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient       te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.  De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in        lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indiende ondernemer dit duidelijk in het            aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:                                                     
     a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties va de consument.
     b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
     c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
     d. die snel kunnen bederven of verouderen.
     e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen          invloed heeft.
3.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
     a. vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.
     b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd      is verstreken.
     c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten           en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn       aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer gen invloed op heeft, met variabele             prijzen aanbieden. Deze  gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen             richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn onder             voorbehoud van druk - en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid     aanvaard, Bij druk - en zetfouten is de ondernemer niet  verplicht het product volgens de foutieve prijs te         leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie.
1.  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het          aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de      datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestande wettelijke bepalingen en/of                                overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in i dat het product          geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
2.  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet nies af aan de wettelijke rechten        en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen                gelden.
3.  Eventuele gebreken of verkeerd geleerde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer      schriftelijk te worden gemeld. terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking      en in nieuwstaat verkerend.
4.  De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is            echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele      toepassing door de consument, noch voor eventueel adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing      van de producten.
5.  De garantie geldt niet  indien:
               * De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft                     laten repareren en/of bewerken.
               * De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins                                   onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met d aanwijzingen van de ondernemer en/of op de                   verpakking behandeld zijn. 
               * De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft                         gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering.
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de       uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld , zal het bedrijf geaccepteerde             bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is           gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling     niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen       nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de                       overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.  
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten               ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument gen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van di artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument           betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van         bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte                     vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging.
Opzegging
1.  De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld        afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe                              overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.  De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld            afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met            inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één            maand.
3.  De consument kan de in vorige leden genoemde overeenkomsten:
       * te allen tijden opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op en bepaal tijdstip of in een bepaalde              periode.
       * tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan.
       *altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichtzelf heeft bedongen.
Verlenging
4.  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van                    producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5.  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van                    producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te        allen tijden mag opzeggen met een opzegtermijn va ten hoogste één maand.
Duur
6.  Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mg de consument na een jaar de                        overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste en maand opzeggen, tenzij de                    redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden     voldaan voordat de bestellingen worden klaargemaakt en worden verzonden. Bestellingen die zijn gedaan en     die niet binnen 14 dagen zijn betaald worden verwijderd door de ondernemer.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de       ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het           recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14- Klachtenregeling.
1.  De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht          overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten ver de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven         worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum       van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwekingstijd vraagt, wordt door de         ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indictie             wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders           aangeeft.
5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de         geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen
1.  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden                    betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is        in het buitenland.
2.  Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen.
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.