Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden


Bij bestellingen via .www.Glasstaaf.nl GELDEN

de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1: Toepasselijkheid

1,1†††††† Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Glasstaaf en op alle met Glasstaaf aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen Uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1,2†††††† Indien de klant verwijst naar zijn / haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Glasstaaf is ingestemd.

1,3†††††† Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde uitsluitend kan worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1,4†††††† Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1,5†††††† Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon van de rechtspersoon die met†Glasstaaf een contractuele relatie van welke aard dan ook van de staat komt te staan.

1,6†††††† Glasstaaf behoud zich het†recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en / of aan te vullen.

1,7†††††† Door het gebruik van de internetsite van Glastaaf en / of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1,8†††††† Glasstaafis bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze algemene voorwaarden zijn in geval dat†eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen.

2,1†††††† Alle aanbiedingen van Glasstaaf zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2,2†††††† Glasstaaf behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor op de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer op grond van†(wettelijke) voorschriften dit noodzakelijk is.

2,3†††††† Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en Glasstaaf komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden.

2,4†††††† Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. Glasstaaf garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. De afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of ontbinding.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††tie,†vergoedin

Artikel 3: levering.

3,1†††††† Glasstaaf heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden, in†de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van uw bestelling.

De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van†enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in geval dat gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

3.1.1††† Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling.

3.1.2††† Bij betaling onder rembours verstuurt Glasstaaf, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

3,2†††††† Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

3,3†††††† Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

3,4†††††† Bij leveringen in het buitenland Kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

3,5†††††† Glasstaaf is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door Post.nl.
3.6†††††† Brievenbuspost kan niet worden nagegaan of het is bezorgd. Indien de klant de bestelling niet††††††††† ontvangt is glasstaaf.nl hier niet aansprakelijk voor.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud.

4,1†††††† Glasstaaf blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn / haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Glasstaaf zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 5: Prijzen en betalingen.

5,1†††††† Alle door Glasstaaf vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro `s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld van schriftelijk overeengekomen.

5,2†††††† De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld en zullen per gewicht worden berekend. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

5,3†††††† De klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de klant.

5,4†††††† Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

5,5†††††† Glasstaaf kan niet aan aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen redelijkheid had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing van de verschrijving bevat.

5,6†††††† Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5,7†††††† Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald

5.7.1††† Betaling vooraf: de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend /†eventuele administratiekosten en kosten voor extra services over op bankrekening 61.62.44.452 van de ABN amro bank te Doetinchem, ten naam van E.A. Lammers te Doetinchem, onder vermelding van besteldatum en bestelnummer.

5.7.2††† Onder rembours: de klant betaalt het verschuldigde bedrag inclusief verzend-en administratiekosten en Rembourskosten contant op een deur van de vervoerder te bepalen wijze van betalen.
Wanneer er glasstaven†of ander glas†worden besteld is dit automatisch altijd pakketkosten.
Glasstaaf kan glas niet als brievenbuspost verzenden, wanneer het glas breekt in de envelop en er door gaat steken is dit een gevaar voor de medewerkers van post.nl

5,8†††††† Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 6: Ruilen en herroepingsrecht.

6,1†††††† De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken†of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat-en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Glasstaaf daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, nadat althans constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk via e-mail gemotiveerd kennis te geven.

6,2 ††††† Indien aangetoond is dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft†Glasstaaf de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6,3 ††††† Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan Glasstaaf te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6,4†††††† Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan zorgt Glasstaaf†voor terugbetaling binnen 7 dagen van het door de klant betaalde bedrag.

6,5†††††† Verzendkosten zijn altijd voor rekening van de klant.
6.6†††††† De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid.

7,1†††††† Glasstaaf geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet van grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Glasstaaf

7,2†††††† Glasstaaf is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei saan de klant van anderen, tenzij er sprake is van opzet van grove schuld aan de kant van Glasstaaf tengevolg-of bedrijfsschade, indirecte schade en winst-of omzetderving.

7,3†††††† Indien Glasstaaf, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product van de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7,4†††††† Het is mogelijk dat Glasstaaf op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant†en informatief voor de bezoeker Kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Glasstaaf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen.

Artikel 8: Overmacht.

8,1†††††† In geval van overmacht is Glasstaaf niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8,2†††††† Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel van gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, merk, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers van andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk van de verbinding van de gebruikte communicatiesystemen en / of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Intellectueel eigendom.

9,1†††††† De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven

††††††††††† informatie, afbeeldingen, mededelingen van andere uitingen met betrekking tot de

††††††††††† producten en / of met betrekking tot de internetsite berusten bij Glasstaaf, haar

††††††††††††toeleveranciers van de andere rechthebbenden.

9,2†††††† Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen-en modellenrechten en / of dergelijke rechten, waaronder begrepen. Tevens al dan niet octrooieerbare technische en / of commerciŽle, methoden en concepten.

9,3†††††† Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Glasstaaf, haar toeleveranciers van de andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om prive gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10: Privaci cliŽnt.

10,1†††† De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Glasstaaf vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

10.1.1†††het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

10.1.2het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.

10.1.3het kunnen doen van aanbiedingen en acties van het verstrekken van voor u relevante informatie van de nieuwsbulletins.

10,2†††† Daarbij neemt Glasstaaf de van toepassing zijnde privacyregel-en wetgeving in acht.

10,3†††† Glasstaaf verstrekt geen klantgegevens

Artikel 11: Rechtskeuze en bevoegde rechter.

11,1†††† Op elke overeenkomst between Glasstaaf en de klant is English Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

11,2†††† Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12: Diversen.

12,1†††† Glasstaaf is gevestigd te†Doetinchem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 09188632. Het BTW-identificatienummer is NL101327237-B01

12,2†††† Gelieve alle correspondentie te zenden aan Glasstaaf, Antillenstraat 15, 7009 GK Doetinchem†of naar het e-mailadres glasstaaf@bijou-evita.nl

12,3†††† Wanneer door Glasstaaf gedurende korte van langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat onverlet dat haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het Feit†dat Glasstaaf deze algemene voorwaarden soepel toepast.

© 2010 Glasstaaf, Alle rechten voorbehouden


.


 
Sitemap